Xu Hướng 11/2023 # Tổng Hợp Ngữ Pháp Và Bài Tập Tiếng Anh Lớp 7 Ngữ Pháp Và Bài Tập Tiếng Anh Lớp 7 Cả Năm # Top 13 Xem Nhiều

Bạn đang xem bài viết Tổng Hợp Ngữ Pháp Và Bài Tập Tiếng Anh Lớp 7 Ngữ Pháp Và Bài Tập Tiếng Anh Lớp 7 Cả Năm được cập nhật mới nhất tháng 11 năm 2023 trên website Pwqy.edu.vn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất.

Bài tập tiếng Anh lớp 7 (Có đáp án)

Đề kiểm tra chất lượng đầu năm môn Toán lớp 7

Tổng hợp ngữ pháp và bài tập tiếng anh lớp 7

1. Từ chỉ số lượng:

– many + N danh từ đếm được số nhiều

– much + N không đếm được

Ex: She has lots of/ many books.

There is a lot of/ much water in the glass.

2. Câu so sánh:

a. So sánh hơn:

– Tính từ ngắn: S + be + adj + er + than ….. I am taller than Tuan.

– Tính từ dài: S + be + more + adj + than …. My school is more beautiful than your school.

b. So sánh nhất:

– Tính từ ngắn: S + be + the + adj + est ….. He is the tallest in his class.

– Tính từ dài: S + be + the most + adj …. My school is the most beautiful.

c. Một số từ so sánh bất qui tắc:

– good/ well better the best

– bad worse the worst

3. Từ nghi vấn:

– what cái gì

– where ở đâu

– who ai

– why tại sao

– when khi nào

– how như thế nào

– how much giá bao nhiêu

– how often hỏi tần suất

– how long bao lâu

– how far bao xa

– what time mấy giờ

– how much + N không đếm được có bao nhiêu

– how many + N đếm được số nhiều có bao nhiêu

4. Thì

Thì

Cách dùng

Dấu hiệu

Ví dụ

SIMPLE PRESENT

(Hiện tại đơn)

– To be: thì, là, ở

KĐ: S + am/ is/ are

PĐ: S + am/ is/ are + not

NV: Am/ Is/ Are + S …?

– Động từ thường:

KĐ: S + V1/ V(s/es)

PĐ: S + don’t/ doesn’t + V1

NV: Do/ Does + S + V1 …?

– chỉ một thói quen ở hiện tại

– chỉ một sự thật, một chân lí.

– always, usually, often, sometimes, seldom, rarely (ít khi), seldom (hiếm khi), every, once (một lần), twice (hai lần)

– She often gets up at 6 am.

– The sun rises in the east. (Mặt trời mọc ở hướng Đông)

PRESENT CONTINUOUS

(Hiện tại tiếp diễn)

KĐ: S + am/ is/ are + V-ing

PĐ: S + am/ is/ are + not + V-ing

NV: Am/ Is/Are + S + V-ing?

– hành động đang diễn ra ở hiện tại.

– at the moment, now, right now, at present

– Look! Nhìn kìa

– Listen! Lắng nghe kìa

– Now, we are learning English.

– She is cooking at the moment.

SIMPLE PAST

(Quá khứ đơn)

– To be:

KĐ: I/ He/ She/ It + was

You/ We/ They + were

PĐ: S + wasn’t/ weren’t

NV: Was/ were + S …?

– Động từ thường:

KĐ: S + V2/ V-ed

PĐ: S + didn’t + V1

NV: Did + S + V1 ….?

– hành động xảy ra và chấm dứt trong quá khứ.

– yesterday, last week, last month, …ago, in 1990, in the past, …

– She went to London last year.

– Yesterday, he walked to school.

SIMPLE FUTURE

(Tương lai đơn)

KĐ: S + will/ shall + V1

I will = I’ll

PĐ: S + will/ shall + not + V1

(won’t/ shan’t + V1)

NV: Will/ Shall + S + V1 …?

– hành động sẽ xảy ra trong tương lai

– tomorrow (ngày mai), next, in 2023, tonight (tối nay), soon (sớm) ….

– He will come back tomorrow.

– We won’t go to school next Sunday.

* Một số động từ bất qui tắc khi chia quá khứ đơn:

Advertisement

Nguyên mẫu

Quá khứ

Nghĩa

– be

– was/ were

– thì, là, ở

– go

– went

– đi

– do

– did

– làm

– have

– had

– có

– see

– saw

– nhìn thấy

– give

– gave

– cho

– take

– took

– lấy

– teach

– taught

– dạy

– eat

– ate

– eaten

– send

– sent

– gửi

– teach

– taught

– dạy

– think

– thought

– nghĩ

– buy

– bought

– mua

– cut

– cut

– cắt, chặt

– make

– made

– làm

– drink

– drank

– uống

– get

– got

– có, lấy

– put

– put

– đặt, để

– tell

– told

– kể, bảo

– lttle

– less

– ít hơn

5.Số thứ tự:

– first – eleventh – twenty-first

– second – twelfth – twenty-second

– third – thirteenth – twenty-third

– fourth – fourteenth – twenty-fourth

– fifth – fifteenth – twenty-fifth

– sixth – sixteen – ……………

– seventh – seventeenth – …………..

– eighth – eighteenth – …………..

– ninth – nineteenth – …………..

– tenth – twentieth– thirtieth

6. Câu cảm thán:

– What + a/ an + adj + N!

Ex: What a beautiful house!

What an expensive car!

7. Giới từ

* Chỉ nơi chốn:

– on – next to

– in (tỉnh, thành phố) – behind

– under – in front of

– near (gần) – beside (bên cạnh)

– to the left/ the right of – between

– on the left (bên trái) – on the right (bên phải)

– at the back of (ở cuối …) – opposite

– on + tên đường

– at + số nhà, tên đường

* Chỉ thời gian:

– at + giờ – in + tháng, mùa, năm

– on + thứ, ngày – from …to

– after (sau khi) – before (trước khi)

Ex: at 6 o’clock

in the morning/ in the afternoon/ in the evening

in August, in the autumn, in 2012

on Sunday, on 20th July

from Monday to Saturday

* Chỉ phương tiện giao thông: by; on

Ex: by car; by train, by plane

on foot.

8.Câu đề nghị:

– Let’s

– Should we + V1 …

– Would you like to

– Why don’t you

– What about / How about + V-ing …?

Ex: What about watching TV?

Câu trả lời: – Good idea./ Great (tuyệt)/ OK/ – I’d love to.

– I’m sorry, I can’t.

Ex: Let’s go to the cinema.

Should we play football?

Would you like to go swimming?

9. Lời hướng dẫn (chỉ đường):

– Could you please show me/ tell me the way to the ….., please?

– Could you tell me how to get to the ….?

– go straight (ahead) đi thẳng

– turn right/ turn left quẹo phải/ quẹo trái

– take the first/ second street on the right/ on the left quẹo phải/ trái ở con đường thứ nhất/ thứ hai

Ex:

– Excuse me. Could you show me the way to the supermarket, please?

– OK. Go straight ahead. Take the first street on the right. The supermarket is in front of you.

10. Hỏi giờ: What time is it?

What’s the time?

Do you have the time?

– Giờ đúng: It’s + giờ + phút

– Giờ hơn: It’s + phút + past + giờ hoặc It’s + giờ + phút

– Giờ kém: It’s + phút + to + giờ hoặc It’s + giờ + phút

Tài liệu vẫn còn, mời các bạn tải về để xem tiếp

Bài Tập Tiếng Anh Lớp 7 (Có Đáp Án) Tổng Hợp Ngữ Pháp Và Bài Tập Tiếng Anh Lớp 7

Bài tập tiếng Anh lớp 7 có đáp án

Bài 1: Bài tập về các thì

1. I (learn) English for seven years now.

2. But last year I (not/ work) hard enough for English, that’s why my marks (not/ be) really that good then.

3. As I (pass/ want) my English exam successfully next year, I (study) harder this term.

4. During my last summer holidays, my parents (send) me on a language course to London.

5. It (be) great and I (think) I (learn) a lot.

6. Before I (go) to London, I (not/ enjoy) learning English.

7. But while I (do) the language course, I (meet) lots of young people from all over the world.

8. There I (notice) how important it (be) to speak foreign languages nowadays.

9. Now I (have) much more fun learning English than I (have) before the course.

10. At the moment I (revise) English grammar.

11. And I (begin/ already) to read the texts in my English textbooks again.

12. I (think) I (do) one unit every week.

13. My exam (be) on 15 May, so there (not/ be) any time to be lost.

14. If I (pass) my exams successfully, I (start) an apprenticeship in September.

15. And after my apprenticeship, maybe I (go) back to London to work there for a while.

16. As you (see/ can), I (become) a real London fan already.

Bài 2: Chọn đáp án đúng nhất

A. dies

Bài 3: Chia động từ cho đúng

Bài 4: Điền giới từ thích hợp

1. Lan’ll have a party …………………. Friday evening.

2. Would you like to come ………. my house …………lunch?

3. She takes care …………. her family.

4. She works ………a local supermarket.

5. My mother works……………the field…………. my father.

6. Does your father work …………. . Hanoi?

7. David is good ………………. . Math.

8. What do you do …………. your free time?

9. Are you interested …………. . sports?.

10. There’s a good film …………. . ……… the moment.

11. Thanks ………. . your letter.

12. I’ll see my mom and dad ……………. . their farm.

13. We have to work hard ………. home and……………. school

14. We’ll visit her ………. Christmas.

15. Are you tired …………. . watching TV?

16. She often brings them …………… school.

17. He works ………. a factory.

18. We always go to Ha Long Bay ………. vacation.

19. Tell me more ………. . your family.

20. Can you send me a photo ………. . your family?

21. He goes ………. the city …………his wife.

22. It takes 18 hours to get ………Hanoi ………. coach.

23. We write ………. each other twice a week.

24. He is the president …………………. our club.

25. She spends most ……………the time …………. the couch ………. front ……. the TV.

26. What do you usually do …………. school?

27. Why don’t you come …………. .?

28. They swap cards ………. their friends.

29. Will you play a game ……………. . catch?

30. What do you do ……………. . recess?

31. They usually have portable CD player ……………. small earphones.

32. I’ll take part……………. your club.

33. They read or study …………. the same time.

34. We enjoy all ………………… our classes.

35. …………. school we study many things.

36. …………. . history, we study past and present events………. . Vietnam and ………the world.

37. …………. . physics, we learn …………how things work.

38. She learns how to use a computer ………. . her Computer Science class.

39. Newspapers are ………. the racks ……………. the middle.

40. Math books are ……………. . the shelves ………. . the left.

41. The largest library is ………………Washington D. C, the capital ………. the USA.

42. Those books ………. the back …………the libraries are ………English.

43. Now, come and look ……………the kitchen.

44. My uncle is …………. . work now.

45. Can I see the rest ………the house?

46. She’ll have a party ………. . her birthday.

Đáp án bài tập tiếng Anh lớp 7

Bài 1: Bài tập về các thì

1. have been learning

2. was not working/ were not

3. want to pass/ am going to study

4. sent

5. was/ think/ have learned

6. went/ had not enjoyed

7. was doing/ met

8. noticed

9. have/ had

10. am revising

11. have already begun

12. think/ will do

13. is/ is not

14. pass/ will start

15. will go

16. can see/ have become

Bài 2: Chọn đáp án đúng

1. C

2. B

3. B

4. A

5. C

6. A

7. D

8. A

9. C

10. A

11. B

12. A

13. D

14. A

15. A

16. C

17. C

18. B

19. A

20. D

21. D

22. D

23. B

24. C

25. C

26. B

27. B

28. A

29. B

30. B

31. B

32. D

33. B

34. C

35. B

36. C

37. C

38. B

39. B

40. A

Bài 3: Chia động từ cho đúng

1. are – reach

2. comes

3. came – had left

4. has never flown

5. have just decided -would undertake

6. would take

7. was

8. am attending – was attending

9. arrive – will be waiting

10. had lived

11. Got – had already arrived

12. will see – see – will have graduated

13. visited – was

14. has been – haven’t you read

15. is washing – has just repaired

16. Have you been – spent

17. have never met – looks

18. will have been- comes

19. found – had just left

20. arrive – will probably be raining

21. is raining – stops

22. were watching – failed

23. stayed – had lived

24. sat – were being repaired

25. turned – went – had forgotten

26. has changed – came

27. were talking – started – broke

28. had done

29. has been standing

30. have spent – got

31. were – studied

32. met – had been working

33. had finished – sat

34. has

35. has been

Bài 4: Điền giới từ thích hợp

1. on

2. to – for

3. of

4. in

5. in/ with

6. in

7. at

8. in

9. in

10. on – at

11. for

12. on

13. at – at

14. at

15. of

16. to

17. in

18. on

19. about

20. of

21. to/ with

22. to/ by

23. to

24. of

25. of/ on/ in/ of

26. at

27. in

28. to

29. with

30. at

31. with

32. in

33. at

34. of

35. at

36. in/ in/ around

37. in/ about

38. in

39. on/ in

40. on/ on

41. in/ of

42. at/ of/ in

43. at

44. at

45. of

46. on

Bài tập tự luyện tiếng Anh 7

I. Chia động từ trong ngoặc thời quá khứ đơn:

1. The sea food (be)………… very delicious.

2. Hoa (get)………… a letter from her pen pal Tim yesterday.

3. I (go)…………. to the movie last week.

4. They didn’t (buy)…………. that house.

5. Liz (travel)…………. to Ha Noi from Nha Trang two days ago.

6. She (make)…………. a blue dress on her birthday.

7. Mr. Robinson (buy)…………. Liz a cap

8. He (take)…………. his children to the zoo last Sunday

II. Chia động từ to be thời quá khứ đơn hoặc hiện tại đơn trong các câu sau đây:

1. The homework …………… very difficult yesterday

2. The children …………… in the park 5 minutes ago.

3. Nha Trang ………… a beautiful place.

4. I …………… late for scholl yesterday.

5. Where …………… she yesterday? She …………… at home

6. We ………… tired today. We …………… at the party last night.

7. She ………… unhappy because she doesn’t have any friends in the city

8. ………… you at home yesterday morning?

III. Viết câu dựa vào từ cho sẵn, sử dụng thời quá khứ đơn:

1. The children / be very happy in their trip to Nha Trang.

…………………………………………………….

2. She / buy a lot of souvenirs / last summer vacation .

…………………………………………………

3. My mother / give me a yellow cap .

……………………………………………………

4. I / speak to her about my vacation .

……………………………………………………

5. Mr. Quang / teach mathematics for many years .

……………………………………………………

6. I / see you at the party / last night .

……………………………………………………

7. They / live here / two years ago .

……………………………………………………

8. Nga / be late for school / yesterday morning .

……………………………………………………

9. They/ arrive at the airrpot/ at eight o’clock this morning

……………………………………………………

10. Minh/ put the cake on the table

……………………………………………………

IV. Đặt câu hỏi nghi vấn với từ cho sẵn và trả lời, sử dụng thời quá khứ đơn:

1. Ba/ teach Liz Vietnamese// Yes

……………………………………………………

2. he/ mail his friend a postcard// No

……………………………………………………

3. they/ return home/ yesterday// No

……………………………………………………

4. Mrs. Robinson/ buy a poster// Yes

……………………………………………………

5. you/ send me those flowers// Yes

……………………………………………………

6. she/ receive many gifts// No

……………………………………………………….

7. we/ meet her at the meeting/ last week// Yes

……………………………………………………

8. they/ live in this town/ in 1990// No

……………………………………………………

V. Phân loại cách đọc đuôi ed của các từ sau đây:

wanted, played, helped, fitted, liked, watched, visited, looked, needed, remembered, stopped, talked, rented, missed, studied, started, used, learned.

/d/:

……………………………………………………

……………………………………………………

/t/:

……………………………………………………

……………………………………………………

/id/:

……………………………………………………

……………………………………………………

VI. Chia động từ thời hiện tại đơn hoặc quá khứ đơn:

“Mr. Tam (be) ……………… a teacher. Two years ago, he (teach) ……………… math in a small school in the country. But now he (teach) ……………… at a high school in the city.

Every day, Mr. Tam (get) ……………… up at half past five. After his morning exercises, he (take) ………………… a bath and (have) ………………… breakfast with his wife. Then he (leave) ………………… home for school at a quarter to seven.

Yesterday (be) ………………… Sunday. Mr. Tam (not go) ………………… to school. He and his wife (visit) ………………… his parents in the countryside. He (buy) ………………… them lots of presents. Mr. Tam and his wife (spend) ………………… their day off with their parents. They (return) ………………… home at 9.30 in the evening.”

VII. Đổi các câu sau sang phủ định và nghi vấn:

1. My father decorated the Christmas tree.

………………………………………………….

2. She bought a new dress yesterday.

………………………………………………….

3. They were late for school.

………………………………………………….

4. Mr. Tam took his children to the museum last Sunday.

………………………………………………….

5. Hoa made a cushion for her armchair.

………………………………………………….

6. They painted their house yellow.

………………………………………………….

7. This dress was fit.

………………………………………………….

8. I saw her two days ago.

………………………………………………….

VIII. Đặt câu hỏi bằng từ cho sẵn:

a. Her mother gave her a blue dress. (What)

………………………………………………….

b. I went to Nha Trang last summer vacation. (When)

………………………………………………….

c. Mrs. Robinson put the poster on the wall. (Where)

………………………………………………….

d. The dress looked very nice. (How)

………………………………………………….

e. We arrived home at 7.30 yesterday. (What time)

………………………………………………….

f. Ba spoke about his last summer vacation. (Who)

………………………………………………….

g. He taught English at a high school? (What)

………………………………………………….

h. They saw her three months ago. (When)

………………………………………………….

IX. Chia động từ trong ngoặc:

I (meet)………… her at the movie theater last night.

He (go)………… to the English club every Sunday. But last Sunday he (not go)………… there, he (go)………… to the City’ Museum.

My mother (make)………… a dress now.

Two years ago, she (teach)………… at a village school.

Khám Phá Thêm:

 

Một số bài toán về ứng dụng tỉ lệ bản đồ Ôn tập môn Toán lớp 4 (Có đáp án)

What ………… you (do)………… yesterday morning?

We (travel) ………… to Hue next month.

They usually (have)………… dinner at home, but they (have) ………… dinner in a small restaurant yesterday evening.

Advertisement

The children (be)………… here ten minutes ago, but at the moment they (play)………… in the yard.

X. Use the Past form of the verbs:

5. I (say), “No, my secretary forgets to make them.”

XI. Chia động từ trong ngoặc sao cho đúng

1. He often (go)…………….. toschool on foot.

2. It (rain) ……………..very hard now.

3. The sun (warm)……………….. the air and (give) …………………us light.

4. Look! A man (run)……………………………… after the train.

5. She (go)……………………… to school everyday.

6. Bad students never (work)……………………… hard.

7. It often (rain) in the summer. It (rain) ……………………..now.

8. The teacher always (point) ……………………. at the black-board when he (want)……………………. to explain something.

9. Mother (cook) ……………………. some food in the kitchen at the moment, she always (cook) ……………………. in the morning.

10. I always (meet) ……………………. him on the corner of this street.

11. Where you (go) ……………………. now?- I (go) ……………………. to the theater.

12. He (not do…………………….) morning exersices regularly.

13. He (do) …………………….morning exersices now?

14. Wather (boil) ……………………. at 100 defrees centigrade.

15. He (meet) …………………….the dentist next week.

16……………………..you (be) ……………………. a food student?

17. They usually (not go) ……………………. to school by motorbike.

18. He (swim) …………………….overthere now.

19. She (come) ……………………. here next month.

20. They (not be) ……………………. doctors.

21. He often (get) ……………………. up late.

22……………………..you often (watch) ……………………. TV?

23. Mr.Brown (listen) ……………………. to music now?

24. I usually (go) (shop) …………………….on the weekend.

25. Hai often (wash) ……………………. his face at 6.15.

26. She (play) ……………………. badminton at the moment?

27. Thanh and Mai always (see) ……………………. a movie on Saturday.

28. He often (take) …………………….a bus to school?

29. We (be) ……………………. students in class 8A.

30. She often (not do) ……………………. homework in the evening.

31. He usually (take) ……………………. a taxi to the airport.

32. They usually (not go) ……………………. to school by bike.

33……………………..they (be) ……………………. beautiful?

34. Manh (not play) ……………………. soccer at the moment.

35. Minh (play) …………………….chess with Nam at the moment.

36. They often (visit) ……………………. their parents on Saturday.

37……………………..she (study) ……………………. now?

38. Mi and I always (go) ……………………. to the countryside.

39. He (not be) ……………………. at home now.

40. Hanh (not read) ……………………. book at the moment.

41. Our teacher usually (give) …………………….us many exersices.

42. He often (catch) ……………………. a train to work.

43. The cat (catch) ……………………. mouse.

44. They (plant) …………………….trees overthere at the moment.

45. My old friend, Manh (write) ……………………. to me twice a month.

46. What she says (be) ……………………. true.

47. Where she (buy) ……………………. her breakfast every morning?

48. Bi often (not phone) ……………………. to me.

49. Mrs.Green always (take) ……………………. a bus to work. But now she (drive) …………………….to work.

50. Look! The ball (fall) …………………….down.

51. He usually (water) ……………………. the trees in the morning.

52. She (not listen) …………………….to the radio now.

53. The sun (rise) ……………………. in the East and (set) ……………………. in the West.

54. He (play) …………………….table tennis at the moment.

55. Mo and Nguyen (sing) ……………………. the same song now.

56. They always (make) ……………………. noise in the class.

57. Hung often (not go) ……………………. camping in the summer.

58. Hanh (not read) ……………………. with the friends at the moment.

59. Son (write) …………………….to their friends every summer holiday?

60. What …………………….you (listen) …………………….on the radio?

61. Listen! Someone ……………………. (cry).

62. Kien and Tuyen (be) …………………….good students.

63. She (go) ……………………. to work by bus tomorrow.

64. You (see) ……………………. the doctor next week?

65. Mai and Nam (go) ……………………. to the movie theater tomorrow evening.

66. They (plant) ……………………. trees a long this street next month.

67. He (write) ……………………. to his friend next week.

68. They (not be) ……………………. doctors.

69. He often (pick) ……………………. his friend up at the train way station morning.

70. He (watch) ……………………. a romantic film on TV this evening.

71……………………..you often (do) ……………………. your homework in the evening?

72. I (read) …………………….an interesing novel at the moment.

73. You usually (watch) …………………….TV in the evening?

74. They always (talk) …………………….to each other in the weekend.

75. They (play) ……………………. soccer at the moment.

76. She often (not go) ……………………. (shop) …………………….on weekend.

77. They (not be) …………………….classmates.

78. She (listen) …………………….to music now?

79. Thanh and Hung (read) ……………………. a wonderful story at the moment.

80. Mai and Hang (not play) ……………………. the game at the moment.

81. I often (wash) ……………………. my clothes.

82. She (not be) ……………………. at home now.

83. You often (write) …………………….to your friend?

84. chúng tôi (water) ……………………. the plant evey morning.

85. We (meet) ……………………. each other twice a month.

86. He (listen) ……………………. to the telephone at the moment.

87. They always (not go) …………………….to the school by train.

88. He (drink) ……………………. beer at the bar at the moment.

89. They usually (sing) ……………………. in the early morning.

90. Mi and Thanh (talk) ……………………. on the telephone now?

91. They (plant) …………………….trees in the early year.

92. He (not study) ……………………. Math at the moment.

93. She (play) ……………………. badminton every afternoon?

94. They sometimes (do) ……………………. morning exersices at 5.30.

95. Thanh and I (be) ……………………. at home now.

96. Hung (run) ……………………. about 5 km every morning.

97. Hung and Minh sometimes (meet) …………………….each other?

98. Every evening, she (jog) …………………….about 3 km.

99……………………..he (be) …………………….your father?

100. He always (drive) …………………….his car to work. But now, he (ride) …………………….his motorbike to work.

Bài tập nâng cao tiếng Anh 7

I. Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others by circling the corresponding letter A or B, C, D.

1. A. happy B. apple C. act D. aunt

2. A. mind B. bike C. fit D. tidy

3. A. school B. chair C. church D. chat

4. A. health B. team C. tea D. sea

5. A. sun B. fun C. son D. put

6. A. excited B. interested C. worried D. painted

7. A. use B. computer C. duty D. shut

8. A. chair B. fair C. pair D. are

9. A. how B. know C. town D. brown

10. A. season B. break C. great D. steak

SECTION B: VOCABULARY, GRAMMAR

I. Choose the best answer by circling its corresponding letter A, B, C or D

1. We always need more players. Why don’t you come ………………?

A. on

B. along

C. with

D. after

2. Will you be home …………..dinner tonight?

A. to

B. for

C. at

D. on

3. Giving a book report before the class is an interesting …………………..

A. act

B. action

C. activity

D. deed

4. Do you go out ………..?

A. in the afternoon on Fridays

B. on Fridays in the afternoon

C. on afternoons Friday

D. on Friday afternoons

5. …………….lives in a very big house

A. A Queen of England

B. Queen of England

C. The Queen of the England

D. the Queen of England

6. On Sunday mornings I stay in bed …………..8 o’clock.

A. until

B. at

C. from

D. to

7. I often ……………in winter.

A. go playing skiing

B. go skiing

C. play skiing

D. go to ski

8. Some young people are working ……………hospital volunteers.

A. to be

B. such as

C. like

D. as

9. We shouldn’t cross the street outside the …………….

A. pavement

B. foot lane

C. sidewalk

D. zebra crossing

10. They …………..healthy after the summer vacation.

A. looked

B. were seeming

C. were looking

D. were appearing

11. They meet their friends and …………some fun.

A. take

B. have

C. do

D. enjoy

12. You should pay more …………….in class.

A. part

B. care

C. notice

D. attention

13. He and his friends usually get ……… and talk about their stamps.

A. together

B. themselves

C. each other

D. one another

14. He likes stamps. He is a stamp …………..

A. collect

B. collecting

C. collector

D. collects

15. Some students say they are ……….……. They have no time for pastime.

A. hurry

B. busy

C. full

D. hard

16. It’s difficult to cross this street because there is too much ………..

A. crowd

B. traffic

C. people

D. transport

17. There aren’t any good movies …………..at the moment.

A. going on

B. being on

C. performing

D. showing

18. Sorry I can’t come but thanks ………….

A. any ways

B. any way

C. anyway

D. in anyway

19. Look at ………..girl over there.

A. one

B. this

C. that

D. a

20. Would you like to come to my house for lunch?

A. Yes, I do

B. I’d love to

C. Yes, I like

D. OK. I’d like

II. Give the correct form of the verbs in brackets to complete the following sentences.

1. No one enjoy (go) ……….to hospital.

2. What you (do)…………at the moment? I (watch) ………….T.V.

3. We (be) ……………students in four years.

Khám Phá Thêm:

 

Toán lớp 5: Bảng đơn vị đo thời gian trang 129 Giải Toán lớp 5 trang 129, 130, 131

4. A new school (build) ……………… near our school now.

5. You (be) …………..angry if he refuses to help you?

6. I will send him the message as soon as he (return)………………

7. A little girl can’t spend all her time (listen) ……………..to stories.

8. He sent a telegram for his mother (learn) …………….good news.

9. + Where are you?

+ I am upstairs. I (have) ……………… a bath.

III. Fill in each blank with the correct form of the words given in capital:

1. My father has a …………computer. He often brings it with him when he’s away on business. PORT

2. We are all ………..about going on an excursion to Cuc Phuong forest next weekend. EXCITE

3. The room will look brighter if there is a …………..on the wall. PAINT

4. Some of the children …………….boys, play marbles when there is a break. MAIN

5. You shouldn’t eat ……….food. HEALTH

6. We mustn’t be ……………….when we cross busy streets. CARE

7. She often feels …………………when she gets bad marks. HAPPY

8. There are about 200 ………….in this company. EMPLOY

9. Mai is ………….at math than me. GOOD

This lovely apartment has two bedrooms and it is ……………FURNISH

V. Fill in the blanks with the correct prepositions.

1. What time does the library close?

– It closes …………about half …………four.

2. Can you help me wash …………these dirty glasses?

3. We look ………………..the new words in the dictionary.

4. You shouldn’t eat and watch TV ……….the same time.

5. These cards are in alphabetical order and …………author.

6. Schools in Vietnam are different ……….those in the USA.

7. What is your date ………birth?

– November eighth.

8. Farmers are very hard-working. They work from morning ………night on their farms.

9. I like to live ……….the countryside because people there are more friendly.

10. Mr. Minh is not at home now. He is …………work.

VI. Write these sentences in reported speech, using the words given.

1. “I haven’t got any money”. (He’ll tell you)

………………………………………

2. “I’ve seen the film before”. (She says)

………………………………………

3. “I want to go home”. (She’s already told you)

………………………………………

4. “I haven’t seen my mother for years”. (He says)

………………………………………

5. “We can’t come on Tuesday”. (They’ve told me)

………………………………………

6. “We haven’t had anything to eat”. (The children say)

………………………………………

7. “I can’t stand classical music”. (She tells me)

………………………………………

8. “I’ll come again”. (I’ve told them)

………………………………………

9. “I need money to visit my parents”. (He’ll say)

………………………………………

10. “I don’t know how much it costs”. (She says)

………………………………………

11. “I don’t like going to parties”. (She’s told me)

………………………………………

12. “I’m not feeling very well”. (Simon says)

………………………………………

13. “We’ve never been to Paris”. (They say)

………………………………………

14. “The plane will land in half an hour” (The pilot has just announced that)

………………………………………

VII. Change these statements into reported speech

1. Sally said, “I don’t like chocolate”.

………………………………………

2. Mary said, “I am planning to take a trip”.

………………………………………

3. Tom said, “I have already eaten lunch”.

………………………………………

4. Kate said, “I called my doctor”.

………………………………………

5. Mr. Rice said, “I’m going to Chicago”.

………………………………………

6. Eric said, “I’ll come to the meeting”.

………………………………………

7. Jean said, “I can’t afford to buy a new car”.

………………………………………

8. Jessica said, “I may go to the library”.

………………………………………

9. Ted said, “I have to finish my work”.

………………………………………

10. Miss Young said, “I must talk to Professor Reed”.

………………………………………

11. Alice said, “I should visit my aunt and uncle”.

………………………………………

12. Jim said, “I am sleepy”.

………………………………………

13. They said, “We had lunch in Lug’s restaurant”.

………………………………………

14. Susan said, “I’m washing the car”.

………………………………………

15. The little boy said, “I feel ill”.

………………………………………

VIII. Change these statements into reported speech

1. She said, “I’ll see you tomorrow”.

………………………………………

2. He said, “I saw her yesterday”.

………………………………………

3. She said, “I don’t like this film”.

………………………………………

4. Tom said, “I went swimming today”.

………………………………………

5. He said, “I met her about 3 months ago”.

………………………………………

6. She said, “Peter and Sure are getting married tomorrow”.

………………………………………

7. He said, “I’m meeting them at 4 o’clock today”.

………………………………………

8. I said, “Mary really likes this furniture”.

………………………………………

9. They said, “We’ll see her next summer”.

………………………………………

10. He said, “I’ll see Mary on Sunday”.

………………………………………

11. He said, “They were here 3 months ago”.

………………………………………

12. He said, “Stephen’s bringing some records to the party tonight”.

………………………………………

13. They said, “We visited her this morning”.

………………………………………

14. She said, “My parents are arriving next week”.

………………………………………

15. Marry said, “I have to go now”.

………………………………………

16. She asked me, “Do you like Marlon Brando?”

………………………………………

17. I said to him, “Are you a foreigner?”

………………………………………

18. He asked her, “Have you met Danny yet?”

………………………………………

19. He asked me, “Did you borrow my dictionary?”

………………………………………

20. They said to me, “Does your father work here?”

………………………………………

21. She asked him, “Does your brother live in New York?”

………………………………………

22. He said, “Will she come here tonight?”

………………………………………

23. I asked the hotel receptionist, “Do you have a double room?”

………………………………………

24. Peter asked us, “Have you seen that movie yet?”

………………………………………

25. I asked the mechanic, “Will it take long to repair the car?”

………………………………………

26. She asked, “Are you hungry?”

………………………………………

27. He said to me, “Did you invite Judy and Pat?”

………………………………………

28. I asked the policeman, “Can I park my car in West Street?”

………………………………………

29. He asked, “Are you enjoying yourself?”

………………………………………

30. She asked him, “Have you finished your exams?”

………………………………………

31. “Which book did you take?” asked Tom.

………………………………………

32. “When are you coming back?” I asked her.

………………………………………

33. “When did you telephone your mother?” asked Mary.

………………………………………

34. “How long does the train take?” asked Ann.

………………………………………

35. “How far do I have to walk?” she asked.

………………………………………

36. “What are you doing?” he asked.

………………………………………

37. “Why are you so late?” the teacher asked him.

………………………………………

38. I asked the doctor, “How many times a day should I take the medicine?”

………………………………………

39. “What time does the plane arrive?” we asked.

………………………………………

40. “Why didn’t you phone?” my father asked me.

………………………………………

41. “Where did you stay in Paris?” he asked her.

………………………………………

42. “Who did you see at the meeting?” my father asked me.

………………………………………

43. “Where are you going?” I asked her.

………………………………………

44. “How are you?” he asked me.

………………………………………

45. “How did you go to school?” she asked.

………………………………………

46. “Don’t go near the sea, children”. (The children’s mother warned)

………………………………………

47. “Don’t be late, Jim”. (Jim’s father told)

………………………………………

48. “Be quiet, children”. (The librarian told)

………………………………………

49. “Don’t shoot!” (The officer ordered me)

………………………………………

50. “Don’t use the telephone after 7.00”. (The landlady told us)

………………………………………….

SECTION C: READING

I. Choose one suitable word to complete the following passage.

fishing

singer

Join

Join in

off

watching

when

spend

Movies

things

house

home

I only have Sunday (1)………… so I have very little free time. Sunday is a wonderful day for me to (2)……….time with my friends and family. One of the (3)……….I really enjoy doing on Sunday morning is to go (4) ………….with my friends, although I am not always successful in catching fish. It is a time to relax and talk about the previous week’s events and future plans. I usually go (5)……..late in the afternoon. My family sometimes (6)……………..other relatives on Sunday evening at a karaoke restaurant and we all have a good time together. It is especially fun (7)……..my father gets up to sing. Please don’t tell him I said this, but he is a very bad (8)……..! Once in a while I go to the (9)……………with my friends or my brother. Sometimes, I just stay at home, listening to music, (10)……………videos or reading novels.

II. Fill in each numbered blank with one suitable word.

Alice is a new English friend of (1)…………….. . She is very (2) …………….to tell me about her new (3)…………… Her lessons begin at nine each morning and (4)……………until half past ten. Then she has a ………….for a quarter of an hour. During this time she usually talks to her friend about many things such (6) …………………the last class or last night’s movie, … . She has five (7) …………….in the morning and three in the afternoon. Alice’s favorite (8) ……….. is English. The first term lasts four months from September to December. Alice tries her (10)……………….to become a good student in the class.

SECTION D: WRITING

I. Use given words to rewrite the second sentence that the meaning not change:

1. What a luxurious car!

How………………………………………………………………………..……!

2. It takes me an hour to do my homework every evening.

I spend ………………………………………………………….…………………

3. No one can run faster than me.

I am ………………………………………………………….…………………..

4. Is there a library at your school?

Does…………………………………………………………………………….?

5. How old are you?

What ……………………………………………………………………………?

6. Shall I bring you a cup of tea?

Would ………………………………………………….…….…………………?

7. My sister is more hard-working than me.

I don’t ………………………………………..…………………………………?

8. Do you have a better refrigerator than this?

Is this…………………………………………………….……….………….

9. Finding an apartment in a big city is not easy.

It is …………………………………………………………………..……………

10. February often has 28 days.

There ……………………………………………………………..…………………

II. Rearrange the words in correct sentences

1. at / the library / English / of / books / in / the back / are / those.

…………………………………………………………………………………………………………

2. learn / write / literature/ about/ essays / in / and / we/ books / the.

…………………………………………………………………………………………………………

3. the bell / into / the students / ten / and / go / past / rings / all / the yard / half / at.

…………………………………………………………………………………………………………

4. play / the / is / room / the guitar / Ba / in / learning / music / to.

…………………………………………………………………………………………………………

5. dinner / like / come / would / to / house / you / to / for / my?

…………………………………………………………………………………………………………

Bài Tập Chuyển Đổi Câu Tiếng Anh Thi Vào Lớp 10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Môn Tiếng Anh

Bài tập chuyển đổi câu tiếng Anh thi vào 10

A. Rewrite these sentences, so that the meaning staying the same :

a) Wish sentences :

1. What a pity ! You aren’t here to help me now. ………………………………………

2. It would be nice to be able to drive a car. ……………………………………………

3. Tom won’t come to my birthday party tomorrow. ……………………………………

4. John didn’t go to school yesterday. ……………………………………………………

5. Our teacher shouts us very often. ………………………………………………………

6. It’s a pity. I don’t have a mobile phone. ……………………………………………

7. You can’t come to the theater with me. ………………………………………………

8. I’m really sorry I speak English very slowly. …………………………………………

9. Shame on you ! You weren’t at home two days ago. …………………………………

10. She doesn’t know the way to the mosque on this street. …………………………

11. He has never come on time since yesterday. ……………………………….……

12. Mai can’t visit her pen pal in Malaysia. ………………………………………………

13. Their old house wasn’t near West Lake. ………………………………………………

14. He’s sorry he often gets bad marks. ……………………………………………………

15. What a pity I missed the film. …………………………………………………………

b) Used to / Be, get used to :

1. John stopped smoking 10 years ago. ………………………………………………

2. They lived in Seoul some years ago. ……………………………………………………

3. Cold weather makes Mary stay at home. ………………………………………………

4. They destroyed the flower garden in the park. …………………………………………

5. I feel nervous. I have not travelled by air before. ……………………………………………

6. It’s very cold in Hue in winter. Don’t worry ! I have been living in Hue for 12 years.

…………………………………………………………………………………………

7. I am very nervous when riding on the left. ………………………………………………

8. This is the first time I have eaten this food. ………………………………………………

9. They often walked to Vung Tau on the weekend. …………………………………………

10. Ben drank a lot of coffee but now he prefers tea. ……………………………..…………

c) Passive Voice :

1. Mr. Tam is painting his pictures with his patience.

→ …………………………………………

2. Mary is cutting the cupcake with a sharp knife.

→………………………………………………

3. Bad weather has delayed flight 202 from Miami.

→……………………………………………

4. Brothers Lazlo and Geogre invented the ballpoint pen.

→ ………………………………………

5. You must clean the floor before you paint it.

→…………………………………………………

6. The girl has to decide to study law or pharmacy.

→ ……………………………………………

7. People can’t learn a foreign language in this week.

→ …………………………………………

8. People think that he was a famous doctor 10 years ago.

→ ……………………………………………… …………………………………………………

9. Every year, Viet Nam exports millions of tons of rice.

→ ……………………………………………… …………………………………………………

10. Vietnamese people celebrate their Lunar New Year Festival around January and February.

→ ………………………………………………… …………………………………………………

→ ……………………………………………… …………………………………………………

12. The Library of Congress in the USA employs over 5000 employees.

→ …………………………………………… ……………………………………………………

13. My mother is making “Special Chinese Fried Rice” in the kitchen now.

→ …………………………………………… ……………………………………………………

14. They are planning to see a new film called “Thor 2”.

→ …………………………………………………………………………………………………

15. They are broadcasting the World Cup soccer games all over the world.

→ …………………………………………………… ……………………………………………

16. They have celebrated the Teacher’s Day largely since 1982.

→ ………………………………………………… ………………………………………………

17. Science and Technology have completely changed human’s life.

→ ………………………………………………… ………………………………………………

18. People have built this building of bricks, stones and cement.

→ ………………………………………………… ………………………………………………

19. Nga has typed the report about polluted environment for 2 hours.

→ ………………………………………………… ………………………………………………

20. The boy broke the window and took away some money.

→ ………………………………………………… ………………………………………………

21. Someone cut down the tree in the garden yesterday.

→ ………………………………………………… ………………………………………………

22. The artist painted a huge picture to raise fund for the poor children.

→ ………………………………………………… ………………………………………………

23. Mai wrote some articles about the damage of 11th storm.

→ ……………………………………………… …………………………………………………

24. Someone was making coffee while I walked into the kitchen.

→ ……………………………………………… …………………………………………………

25. My father was fixing the electrical sockets at this tome yesterday.

→ …………………………………………………………………………………………………

26. SJC Company was holding the meeting while it began to rain.

→ ……………………………………………… …………………………………………………

27. Mrs. Green was mending the bladder at ten yesterday.

→ ………………………………………………… ………………………………………………

28. The chief engineer was instructing all the workers of the plant.

→ …………………………………………………… ……………………………………………

29. Mr. Han is going to visit Hanoi on his work next week.

→ ………………………………………………… ………………………………………………

30. This company will organize an art exhibition next month.

→ …………………………………………………………………………………………………

31. Nguyen Hue School will hold the English-speaking contest on next Friday.

→ ………………………………………………… ………………………………………………

32. Tom will return those books back to the library tomorrow.

→ ………………………………………………… ………………………………………………

33. The postman will deliver newspaper to him next week.

→ ……………………………………………… …………………………………………………

34. They can’t make tea in cold water. They have to make tea in hold water.

Advertisement

→ …………………………………………… ……………………………………………………

35. A sudden increase in water pressure may break the dam.

→ ……………………………………………… …………………………………………………

d) Present Perfect Tense :

1. She hasn’t gone out with him for 5 months. → The last time ………………………………

2. We haven’t seen such a cruel mother before. → This is the first ……………………………

3. It’s two years since we last saw Mr. Jones. → We haven’t ………………………………

4. This is the first time I have visited the USA. → I haven’t …………………………………

5. I have learnt English for 10 years now. → I began ………………………

6. She moved to London 20 years ago. → She has ……………………………………………

7. The Pikes haven’t visited Paris for 2 years. → The last time ………………………………

8. I didn’t see her again for 3 years. → Three years has ………………………………………

9. The last time I saw John was when he was leaving for Edinburgh.

→ John hasn’t ………………………………………………………………………

10. They haven’t liked ice-cream since they ate too much and was sick.

→ They didn’t ……………………………………………………………………………..

11. John’s career as a television presenter began five years ago.

→ John has ……………………………………………………………………………………

12. How long have your family read Tuoi Tre Newspaper ?

→ When did your ………………………………………………………………………

13. My old friend started working on that farm in 2005.

→ Since 2005, ……………………………………………………………………………

14. When did he start teaching Physical Education in this school ?

→ How long ……………………………………………………………………………

15. My mother has had this washing machine for a long time.

→ My mother …………………………………………………

f) So & Because :

1. She can’t work hard because she is too old. She is …………………………………………

2. The story is boring, so I am sleeping now. Because ……………………………………

3. I felt tired, that’s why I went to bed early. Because ……………………………………

4. I can’t go out because it’s raining. It’s ……………………………………………………

5. I forgot to do the exercises, that’s why the teacher punished me.

I was …………………………………………………………………………………….

6. Because the weather was cold, they had to cancel their picnic.

The weather ……………………………………………………………………………

7. He was very poor, and that’s why he didn’t go to school.

Because …………………………………………………………………………

8. Laura was very happy because she was given a bike.

Laura was ………………………………………………………………………………………

9. The silk dress cost too much, so we didn’t buy it.

Because ………………………………………………………………………………………

10. They passed their TOEFL exam because they studied hard.

They ……………………………………………………………………………………………

g) Adverb clause and phrase of result :

1. Nam studies well. All his friends like him. (SO) ………………………………………………….

2. The exercises were too long for me to write in 15 minutes. (SO)

They exercises …………………………………………………………………………

3. This book is very interesting. I have read it several times. (SUCH)

This book ……………………………………………………………………………….

4. The actor is very popular. Everyone in everywhere can easily recognize him. (SO)

The actor ……………………………………………………………………………………

5. His family couldn’t support him because he spent too much money. (SUCH)

He spent …………………………………………………………………………………

6. My friend knows a lot of information about the secret, so he fells afraid. (SO)

My friend ……………………………………………………………………………………

7. The weather was not fine enough for them to go camping. (SUCH)

The weather ……………………………………………………………………………

8. It is a narrow road. Two cars are difficult to pass each other. (SO)

It is ………………………………………………………………………………………

9. My father drank so much coffee that he couldn’t fall asleep. (SUCH)

My father ………………………………………………………………………………

10. It is too long from here to school for me to walk. (SUCH)

It is …………………………………………………………………………………

h) Reported Speech :

1. “Don’t make so much noise,” he says. à He asks us …………………………………………

2. “Stop talking, Joe,” the teacher said. à The teacher told Joe ………………………………

3. “Be patient,” she said to him. à She told him ………………………………………………

4. “Go to your room,” her father said to her. à Her father told her …………………………

5. “Hurry up,” she said to us. à She told us ………………………………………………

6. John said to his mother, “I don’t know how to cook soup”.

……………………………………………………………………………………

7. “We are waiting for the school bus now”, the children said.

……………………………………………………………………………………………

8. “Why are you often late for this class, Minh ?”, Mrs. Tam asked her son.

………………………………………………………………………………………………

9. “Don’t touch this button or you will get a shock, Ha”, his father said.

……………………………………………………………………………………………

10. “When did you last see your sister off ?” John asked Jim.

…………………………………………………………………………………………

11. “I must go to Hanoi today”, my friend said.

………………………………………………………………………………………………

12. “The sun rises in the east and sets in the west”, my teacher said.

……………………………………………………………………………………………

13. “You have to take part in the rice-cooking contest tomorrow”, Nam’s father said.

……………………………………………………………………………………………

14. “It was raining all day yesterday in Nha Trang”, my pen pal said.

………………………………………………………………………………………………………

15. “I don’t like eating sticky rice cakes”, Mai said to Tam.

…………………………………………………………………………………………

16. “Have you eaten your breakfast yet, Lan ?” her grandmother said.

…………………………………………………………………………………………

17. “Did you see my bike, Tan ?”, Hoa said.

……………………………………………………………………………………………

18. “Where are you going to spend your summer vacation next year, Liz ?” Hoa asked.

…………………………………………………………………………………………

19. “Is Ha Long Bay in Quang Ninh Province ?” Nhi asked Hang.

……………………………………………………………………………………………

20. “Are you going to Lam’s birthday tonight ?”, I asked Hoa.

……………………………………………………………………………………

………………

Thành Ngữ Tiếng Anh Về Cuộc Sống ❤️️ 1001 Tục Ngữ Tiếng Anh

Thành Ngữ Tiếng Anh Về Cuộc Sống ❤️️ 1001 Tục Ngữ Tiếng Anh ✅ Thái Độ Mà Ta Nhìn Mọi Thứ Trong Cuộc Sống Có Thể Thay Đổi Theo Suy Nghĩa Của Ta

Đầu tiên, chúng tôi giới thiệu đến bạn đọc các Thành Ngữ Tiếng Anh Hay Về Cuộc Sống ý nghĩa và được mọi người yêu thích

Time is money – Thời gian là tiền bạc

The truth will out – Cái kim trong bọc có ngày lòi ra

Walls have ears – Tường có vách

Everyone has their price – Mỗi người đều có giá trị riêng

It’s a small world – Trái đất tròn

You’re only young once – Tuổi trẻ chỉ đến một lần trong đời

Ignorance is bliss – Không biết thì dựa cột mà nghe

No pain, no gain – Có làm thì mới có ăn

One swallow doesn’t make a summer – Một con én không làm nổi mùa xuân

A bad beginning makes a bad ending – Đầu xuôi đuôi lọt

A clean fast is better than a dirty breakfast – Giấy rách phải giữ lấy lề

Calamity is man’s true touchstone – Lửa thử vàng, gian nan thử sức

Beauty is only skin deep – Cái nết đánh chết cái đẹp

Catch the bear before you sell his skin – Chưa đỗ ông Nghè đã đe hàng tổng

Diamond cuts diamond – Vỏ quýt dày có móng tay nhọn

Những Câu Thành Ngữ Tiếng Anh Hay Về Cuộc Sống ngắn gọn và mang nhiều ý nghĩa nhân văn trong đời thường

Tham khảo một vài gợi ý về Tục Ngữ Tiếng Anh Về Cuộc Sống hay sau đây

Thành Ngữ Trong Tiếng Anh Về Cuộc Sống được sử dụng rộng rãi trong đời sống

Chia sẻ thêm đến bạn đọc những Thành Ngữ Tiếng Anh Ngắn Về Cuộc Sống muôn màu, muôn vẻ

Diligence is the mother of success – Có công mài sắt có ngày nên kim

Every bird loves to hear himself sing – Mèo khen mèo dài đuôi

Far from the eyes, far from the heart – Xa mặt cách lòng

Fine words butter no parsnips – Có thực mới vực được đạo

Give him an inch and he will take a yard – Được voi, đòi tiên

Grasp all, lose all – Tham thì thâm

Habit cures habit – Lấy độc trị độc

Haste makes waste – Dục tốc bất đạt

Robbing a cradle – Trâu già gặm cỏ non

Raining cats and dogs – Mưa như trút nước

A stranger nearby is better than a far away relative – Bán bà con xa mua láng giềng gần

Tell me who your friends are and I’ll tell you who you are – Hãy nói cho tôi biết bạn của anh là ai, tôi sẽ nói cho anh biết anh là người như thế nào

Time and tide wait for no man – Thời gian có chờ đợi ai bao giờ

Silence is golden – Im lặng là vàng

The tongue has no bone but it breaks bone – Lưỡi không xương nhiều đường lắt léo

It’s a small world – Trái đất tròn

You’re only young once – Tuổi trẻ chỉ đến một lần trong đời

Ignorance is bliss – Ngu si hưởng thái bình

No pain, no gain – Có làm thì mới có ăn

One swallow doesn’t make a summer – Một con én không làm nổi mùa xuân

Thành Ngữ Tiếng Anh Nói Về Cuộc Sống mang nhiều giá trị trong cuộc sống

Chia sẻ 🍁Quotes Tình Yêu  🍁 Hạnh phúc

Một Số Thành Ngữ Tiếng Anh Về Cuộc Sống được chúng tôi chọn lọc và tổng hợp

A wolf won’t eat wolf – Hổ dữ không ăn thịt con

Don’t put off until tomorrow what you can do today – Việc hôm nay chớ để ngày mai

Still waters run deep – Tẩm ngẩm tầm ngầm mà đấm chết voi

Men make houses, women make homes – Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm

East or West, home is best – Ta về ta tắm ao ta (Không đâu tốt bằng ở nhà)

Many a little makes a mickle – Kiến tha lâu cũng có ngày đầy tổ

Penny wise pound foolish – Tham bát bỏ mâm

Don’t judge a book by its cover – Đừng trông mặt mà bắt hình dong

Like father, like son – Con nhà tông không giống lông thì cũng giống cánh

Beauty is in the eye of the beholder – Giai nhân chỉ đẹp trong mắt người hùng

Tell me who your friends are and I’ll tell you who you are – Vật họp theo loài, người phân theo nhóm.

Time and tide wait for no man – Thời gian có chờ đợi ai bao giờ

Silence is golden – Im lặng là vàng

Don’t judge a book by its cover – Đừng trông mặt mà bắt hình dong

The tongue has no bone but it breaks bone – Lưỡi không xương trăm đường lắt léo

A wolf won’t eat wolf – Hổ dữ không ăn thịt con

Don’t put off until tomorrow what you can do today – Việc hôm nay chớ để ngày mai

Đường Trung Trực: Định Nghĩa, Tính Chất Và Bài Tập Ôn Tập Toán Lớp 7

I. Đường trung trực là gì?

Đường thẳng đi qua trung điểm của đoạn thẳng và vuông góc với đoạn thẳng gọi là đường trung trực của đoạn thẳng ấy.

Định lý 1: Điểm nằm trên đường trung trực của một đoạn thẳng thì cách đều hai mút của đoạn thẳng đó.

GT: d là trung trực của AB, M ∈ d

Định lí 2:

Điểm cách đều hai đầu mút của một đoạn thẳng thì nằm trên đường trung trực của đoạn thẳng đó

Nhận xét: Tập hợp các điểm cách đều hai mút của một đoạn thẳng là đường trung trực của đoạn thẳng đó.

II. Tính chất đường trung trực

2.1. Tính chất đường trung trực của một đoạn thẳng

Trên hình vẽ trên, dd là đường trung trực của đoạn thẳng chúng tôi Ta cũng nói: AA đối xứng với BB qua d.d.

Nhận xét:

Tập hợp các điểm cách đều hai mút của một đoạn thẳng là đường trung trực của đoạn thẳng đó.

2.2. Tính chất ba đường trung trực của tam giác

Trên hình, điểm OO là giao điểm các đường trung trực của ΔABC.ΔABC.

Ta có OA=OB=OC.OA=OB=OC. Điểm OO là tâm đường tròn ngoại tiếp ΔABC.ΔABC.

III. Các dạng toán thường gặp

Dạng 1: Chứng minh đường trung trực của một đoạn thẳng

– Phương pháp:

Để chúng minh dd là đường trung trực của đoạn thẳng ABAB, ta chứng minh dd chứa hai điểm cách đều AA và BB hoặc dùng định nghĩa đường trung trực.

Dạng 2: Chứng minh hai đoạn thẳng bằng nhau

– Phương pháp:

Ta sử dụng định lý: “Điểm nằm trên đường trung trực của một đoạn thẳng thì cách đều hai mút của đoạn thẳng đó.”

Dạng 3: Bài toán về giá trị nhỏ nhất

Phương pháp:

– Sử dụng tính chất đường trung trực để thay độ dài một đoạn thẳng thành độ dài một đoạn thẳng khác bằng nó.

– Sử dụng bất đẳng thức tam giác để tìm giá trị nhỏ nhất.

Dạng 4: Xác định tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác

Phương pháp:

Sử dụng tính chất giao điểm các đường trung trực của tam giác

Định lý: Ba đường trung trực của một tam giác cùng đi qua một điểm. Điểm này cách đều ba đỉnh của tam giác đó.

Phương pháp:

Chú ý rằng trong tam giác cân, đường trung trực của cạnh đáy đồng thời là đường trung tuyến , đường phân giác ứng với cạnh đáy này.

Phương pháp:

Ta chú ý rằng: Trong tam giác vuông, giao điểm các đường trung trực là trung điểm cạnh huyền

IV. Một số câu hỏi thường gặp về đường trung trực

Số đường trung trực trong một đoạn thẳng?

Vì đường trung trực là đường thẳng đi qua trung điểm và vuông góc với đoạn thẳng. Mà mỗi đoạn thẳng chỉ có duy nhất một điểm là trung điểm cho nên mỗi đoạn thẳng có duy nhất 1 đường trung trực.

Cách viết phương trình đường trung trực của đoạn thẳng

Khi tìm hiểu về định nghĩa đường trung trực của đoạn thẳng, ta cũng cần biết cách viết phương trình đường trung trực của đoạn thẳng như sau:

Bước 1. Ta tìm vectơ pháp tuyến của đường trung trực và một điểm mà nó đi qua.

Bước 2. Ta dựa vào định lý 1: “Điểm nằm trên đường trung trực của một đoạn thẳng thì cách đều hai mút của đoạn thẳng đó. Nghĩa là nếu điểm M thuộc đường thẳng AB thì thì MA = MB.

Ví dụ 1: Gọi M là điểm nằm trên đường trung trực của đoạn thẳng AB. Nếu MA có độ dài 5cm thì độ dài MB bằng bao nhiêu?

Giải:

Vì điểm M nằm trên đường trung trực của đoạn thẳng AB nên theo định lí về tính chất của các điểm thuộc đường trung trực ta có MA = MB. Mà MA = 5cm (gt) suy ra MB = 5cm.

Ví dụ 2: Vẽ một đoạn thẳng MN, sau đó hãy dùng thước thẳng và compa để dựng đường trung trực của đoạn thẳng đó.

Ví dụ 3: Gọi M là điểm nằm trên đường trung trực của đoạn thẳng AB, cho đoạn thẳng MA có độ dài 5cm. Hỏi độ dài MB bằng bao nhiêu?

Giải:

Dựa vào định lí về tính chất của các điểm thuộc đường trung trực (định lý thuận): Điểm nằm trên đường trung trực của một đoạn thẳng thì cách đều hai mút của đoạn thẳng đó.

Điểm M thuộc đường trung trực của AB

⇒ MA = MB (định lí thuận)

Vì MA = 5cm nên MB = 5cm

Ví dụ 3: 

Chứng minh đường thẳng PQ được vẽ như trong hình 43 đúng là đường trung trực của đoạn thẳng MN.

Gợi ý: Sử dụng định lí

Giải:

Ta có : Hai cung tròn tâm M và N có bán kính bằng nhau và cắt nhau tại P, Q.

Nên MP = NP và MQ = NQ

⇒ P; Q cách đều hai mút M, N của đoạn thẳng MN

nên theo định lí 2 : P; Q thuộc đường trung trực của MN

hay đường thẳng qua P, Q là đường trung trực của MN.

Vậy PQ là đường trung trực của MN.

Ví dụ 4

Cho ba tam giác cân ABC, DBC, EBC có chung đáy BC. Chứng minh ba điểm A, D, E thẳng hàng.

Gợi ý đáp án

Vì ΔABC cân tại A ⇒ AB = AC

⇒ A thuộc đường trung trực của BC.

Vì ΔDBC cân tại D ⇒ DB = DC

⇒ D thuộc đường trung trực của BC

Vì ΔEBC cân tại E ⇒ EB = EC

⇒ E thuộc đường trung trực của BC

Do đó A, D, E cùng thuộc đường trung trực của BC

Vậy A, D, E thẳng hàng

Ví dụ 5

Gọi O là giao điểm của ba đường trung trực trong ΔABC. Khi đó O là:

A. Điểm cách đều ba cạnh của ΔABC

B. Điểm cách đều ba đỉnh của ΔABC

C. Tâm đường tròn ngoại tiếp ΔABC

D. Đáp án B và C đúng

Gợi ý đáp án

Chọn đáp án D

Ba đường trung trực của một tam giác cùng đi qua một điểm. Điểm này cách đều ba đỉnh của tam giác và là tâm của đường tròn ngoại tiếp tam giác đó

Ví dụ 6:

Nếu một tam giác có một đường trung tuyến đồng thời là đường trung trực thì tam giác đó là t am giác gì?

A. Tam giác vuông

B. Tam giác cân

C. Tam giác đều

D. Tam giác vuông cân

Gợi ý đáp án

Giả sử ΔABC có AM là trung tuyến đồng thời là đường trung trưc. Ta sẽ chứng minh ΔABC là tam giác cân. Thật vậy, vì AM là trung tuyến của ΔABC (gt) ⇒ BM = MC (tính chất trung tuyến)

Khám Phá Thêm:

 

Lời bài hát Vài câu nói có khiến người thay đổi

Vì AM là trung trực của BC ⇒ AM ⊥ BC

Xét hai tam giác vuông ΔABM và ΔACM có:

BM = CM (cmt)

AM chung

⇒ ΔABM = ΔACM (2 cạnh góc vuông)

⇒ AB = AC (2 cạnh tương ứng) ⇒ ΔABC cân tại A

Chọn đáp án D

Ví dụ 7

Cho đoạn thẳng AB thuộc nửa mặt phẳng bờ d. Xác định điểm M thuộc d sao cho M cách đều hai điểm A, B.

Gợi ý đáp án

Vẽ trung trực xy của đoạn thẳng AB

Giả sử xy cắt d tại điểm M, ta có: MA = MB

+ Nếu AB ⊥ d thì xy

+ Ngoài trường hợp AB ⊥ d , ta luôn xác định được điểm M và M là duy nhất.

Ví dụ 8

Gợi ý đáp án

Nối BE và ED

Xét ΔADB và ΔADE có:

AD cạnh chung

∠BAD = ∠EAD (AD là tia phân giác góc BAC)

AB = AE (gt)

Do đó: ∠ADB = ∠ADE (c-g-c)

Suy ra DB = DE

Lại có AB = AE (gt)

Do đó AD là đường trung trực của BE

Hay AD vuông góc với BE

Ví dụ 9:

Cho tam giác nhọn ABC. Gọi M, N, P lần lượt là trung điểm của các cạnh AB, BC, CA và cho O là điểm cách đều ba đỉnh của tam giác ABC. Chứng minh rằng MO vuông góc với AB, NO vuông góc với BC và PO vuông góc với AC.

Gợi ý đáp án:

Xét ∆ MOB và ∆ MOA có:

MO chung

OB = OA

MB = MA ( M là trung điểm của AB )

Tương tự ta có: ON ⊥ NB hay ON ⊥ BC

mà P là trung điểm của AC

Ví dụ 10

Người ta muốn phục chế lại đĩa cổ hình tròn bị vỡ chỉ còn lại một mảnh (hình 6). Làm thế nào để xác định bán kính bị vỡ của đĩa cổ này?

Gợi ý đáp án:

Lấy 3 điểm A, B, C bất kì thuộc cung tròn.

Xét tam giác ABC

Kẻ 2 đường trung trực của cạnh AB và BC. 2 đường trung trực cắt nhau tại điểm O

Vậy xác định được bán kính của đĩa cổ nãy là OA, OB, OC.

V. Bài tập trắc nghiệm đường trung trực

Bài 1: Cho điểm C thuộc trung trực của đoạn thẳng AB. Biết CA = 10 cm. Độ dài đoạn thẳng CB là:

A. CB = 10 cm

B. CB = 20 cm

C. CB = 30 cm

D. CB = 40 cm

Bài 2: Nếu một tam giác có một đường trung tuyến đồng thời là đường trung trực thì tam giác đó là tam giác gì?

A. Tam giác vuông

B. Tam giác cân

C. Tam giác đều

D. Tam giác vuông cân

Bài 3: Cho ΔABC cân tại A , có ∠A = 40°, đường trung trực của AB cắt BC tại D . Tính ∠CAD

A. 30°

B. 45°

C. 60°

D. 40°

Bài 4 Cho ΔABC vuông tại A, có ∠C = 30°, đường trung trực của BC cắt AC tại M. Em hãy chọn câu đúng:

A. BM là đường trung tuyến của ΔABC

B. BM = AB

C. BM là phân giác của ∠ABC

Advertisement

D. BM là đường trung trực của ΔABC

Bài 5. Cho đoạn thẳng AB. Gọi O là trung điểm của AB. Trong hai nửa mặt phẳng bờ là đường thẳng AB lấy hai điểm M và N sao cho MA = MB và NA = NB.

A. Đường thẳng MN đi qua O

Khám Phá Thêm:

 

Bộ bài tập ôn tập ở nhà thời gian nghỉ dịch Corona từ lớp 1 đến lớp 12 Bộ tài liệu ôn tập tất cả các môn

B. Đường thẳng MN vuông góc với AB

C. Đường thẳng MN vuông góc với AB tại O

D. Đường thẳng MN song song với AB

VI. Bài tập tự luyện đường trung trực

Bài 1: Cho tam giác ABC cân tại A. Hai trung tuyến BM, CN cắt nhau tại I. Hai tia phân giác trong của góc B và C cắt nhau tại chúng tôi đường trung trực của 2 cạnh AB và AC cắt nhau tại K.

a) Chứng minh: BM = CN.

b) Chứng minh OB = OC

c) Chứng minh các điểm A,O, I, K thẳng hàng.

Bài 2: Trên đường thẳng d là trung trực của đoạn thẳng AB lấy điểm M, N nằm ở hai nữa hai mặt phẳng đối nhau có bờ là đường thẳng AB.

a) Chứng minh 

b) MN là tia phân giác của AMB.

Bài 3: Cho góc xOy = 50, điểm A nằm trong góc xOy. Vẽ điềm M sao cho Ox là trung trực của đoạn AN, vẽ điểm M sao cho Oy là trung trực của đoạn AM.

a) Chứng minh: OM = ON

b) Tính số đo

Bài 4: Cho 2 điểm A và B nằm trên cùng một mặt phảng có bờ là đường thẳng d. Vẽ điểm C sao cho d là trung trực của đường thẳng BC, AC cắt d tai E. Trên d lấy điểm M bất kỳ.

a) So sánh MA + MB và AC

b) Tìm vị trí của M trên d để MA + MB ngắn nhất

Bài 5: Cho tam giác ABC có góc A tù. Các đường trung trực của AB và AC cắt nhau tại O và cắt BC theo thứ tự ở D và E.

a) Các tam giác ABD, ACE là tam giác gì.

b) Đường tròn tâm O bán kinh OA đi qua những điểm nào trên hình vẽ?

Bài 6: Cho tam giác ABC vuông tại A ,đương cao AH. Vẽ đường trung trục của cạnh AC cát BC tai I và cát AC tai E.

a) Chứng minh IA = IB = IC.

b) Gọi M là trung điểm của đoạn AI, chứng minh MH = ME

c) BE cắt AI tại N, tính tỉ số của đoạn MN và AI

Bài 7: Cho 4 điểm A, B, C, D phân biệt. Với điều kiện nào sau đây thì đường thẳng AC là đường trung trực của đoạn thẳng BD ?

Bài 8: Gọi M là điểm nằm trên đường trung trực của đoạn thẳng AB . Cho MA =5cm. Hỏi độ dài MB bằng ?

Bài 9: Cho hai điểm M, N nằm trên đường trung trực của đoạn thẳng AB. Chứng minh ∆AMN = ∆BMN

Bài 10: Cho ba tam giác ABC, DBC, EBC có chung đáy BC . Chứng minh 3 điểm A, D, E thẳng hàng

Bài 11. Cho ΔABC cân tại A. Đường trung trực của AC cắt AB ở D. Biết CD là tia phân giác của ∠ACB. Tính các góc của ΔABC

Bài 12. Cho ΔABC cân tại A , có ∠A = 40°, đường trung trực của AB cắt BC tại D . Tính ∠CAD

Bài 13. Cho ΔABC cân tại A. Đường trung trực của AC cắt AB ở D. Biết CD là tia phân giác của ∠ACB. Tính các góc của ΔABC

Bài 14.  Cho ΔABC vuông tại A, có ∠C = 30°, đường trung trực của BC cắt AC tại M. Em hãy chọn câu đúng:

A. BM là đường trung tuyến của ΔABC

B. BM = AB

C. BM là phân giác của ∠ABC

D. BM là đường trung trực của ΔABC

Bài 15. 

Cho điểm C thuộc trung trực của đoạn thẳng AB. Biết CA = 10 cm. Độ dài đoạn thẳng CB là:

A. CB = 10 cm

B. CB = 20 cm

C. CB = 30 cm

D. CB = 40 cm

Bài Tập Thì Hiện Tại Đơn Trong Tiếng Anh Tài Liệu Ôn Tập Tiếng Anh Thì Hiện Tại Đơn

1. Thì hiện tại đơn dùng để chỉ thói quen hằng ngày:

• They drive to the office every day. Hằng ngày họ lái xe đi làm.

• She doesn’t come here very often. Cô ấy không đến đây thường xuyên.

• The news usually starts at 6.00 every evening. Bản tin thường bắt đầu vào lúc 6 giờ.

• Do you usually have bacon and eggs for breakfast? Họ thường ăn sáng với bánh mì và trứng phải không?

2. Thì hiện tại đơn dùng để chỉ 1 sự việc hay sự thật hiển nhiên:

· We have two children. Chúng tôi có 2 đứa con.

• Water freezes at 0° C or 32° F. Nước đóng băng ở 0° C hoặc 32° F.

• What does this expression mean? Cụm từ này có nghĩa là gì?

• The Thames flows through London. Sông Thames chảy qua London.

3. Sự việc sẽ xảy ra trong tương lai theo thời gian biểu hay lịch trình:

• Christmas Day falls on a Monday this year. Năm nay giáng sinh rơi vào ngày thứ Hai.

• The plane leaves at 5.00 tomorrow morning. Máy bay cất cánh vào lúc 5 giờ sáng ngày mai.

• Ramadan doesn’t start for another 3 weeks. Ramadan sẽ không bắt đầu trong

3 tuần tới.

• Does the class begin at 10 or 11 this week? Lớp học sẽ bắt đầu sẽ ngày 10 hay 11 tuần này vậy

4. Thì hiện tại đơn dùng để chỉ suy nghĩ và cảm xúc tại thời điểm nói (Tuy những suy nghĩ và cảm xúc này có thể chỉ mang tính nhất thời và không kéo dài chúng ta vẫn dùng thì hiện tại đơn chứ không dùng hiện tại tiếp diễn.)

• They don’t ever agree with us. Họ chưa bao giờ đồng ý với chúng ta.

• I think you are right. Tôi nghĩ anh đúng.

• She doesn’t want you to do it. Cô ấy không muốn anh làm điều đó.

• Do you understand what I am trying to say? Anh có hiểu tôi đang muốn nói gì không thế?

Câu khẳng định: Câu phủ định: Câu nghi vấn:

S + V(s/es) + (O)

Nếu chủ ngữ là ngôi thứ 3

số ít (He, She, it)

thì thêm s/es sau động từ

(V)

Vd:

+ I use internet everyday.

+ She often goes to school at 7 o’ clock.

S + do not/doesn’t + V + (O)

S + does not/doen’t

+ V + (O)

Vd: I don’t think

so

She does not

like it

(Từ để hỏi +) Do/does + S +V + (O)?

Vd: What does she do?

(Từ để hỏi +) Don’t/doesn’t+

S + V + (O)?

Vd: Why don’t you study

Enghlish?

(Từ để hỏi +) Do/does S +

not + V + (O)?

Vd: Why does she not goes

to be now?

1. Thì hiện tại đơn dùng để diễn tả những sự việc mà bạn thường xuyên làm, hoặc thói quen của bạn ở hiện tại.

Ví dụ: I go to school every day.

2. Một số dấu hiệu nhận biết thì hiện tại đơn:

• Câu với chữ “EVERY”: Every day (mỗi ngày), every year (mỗi năm), every month (mỗi tháng), every afternoon (mỗi buổi trưa), every morning (mỗi buổi sáng), every evening (mỗi buổi tối)…

• Câu với chữ : Once a week (một lần 1 tuần), twice a week (2 lần một tuần), three times a week (ba lần một tuần), four times a week (bốn lần một tuần), five times a week (5 lần một tuần), once a month, once a year…

• Câu với những từ sau: always, usually, often, sometimes, never, rarely…

LƯU Ý: Khi chủ từ là số nhiều hoặc là I, WE, YOU,THEY, thì động từ ta giữ nguyên.

• Ví dụ 1: I go to school every day.

• Ví dụ 2: Lan and Hoa go to school every day. ( Lan và Hoa là 2 người vì vậy là số nhiều)

Advertisement

Khi chủ từ là số ít hoặc là HE, SHE, IT thì ta phải thêm “S” hoặc “ES” cho động từ. Với những động từ tận cùng là o, s, sh, ch, x, z, ta thêm “ES”, những trường hợp còn lại thêm “S”. Ví dụ: watch → watches, live → lives.

Riêng động từ tận cùng bằng “Y” mà trước ý là một phụ âm thì ta đổi “Y” thành “I” rồi thêm ES. Ví dụ: study → studies, carry → carries, fly → flies.

ĐỀ 1

I. Hoàn thành các câu sau:

1) Tom ………………… stamps. (not/ to collect)

2) You ………………… songs in the bathroom. (not/ to sing)

3) Julie ………………… in the garden. (not/ to work)

4) I ………………… at home. (not/ to sit)

5) Tina and Kate ………………… the windows. (not/ to open)

6) Adam ………………… French. (not/ to speak)

7) His sister ………………… lemonade. (not/ to like)

8) We ………………… to music. (not/ to listen)

9) My father ………………… the car every Saturday. (not/ to clean)

10) Johnny and Danny ………………… in the lake. (not/ to swim)

II. Hoàn thành các câu sau:

1) I don’t stay/ doesn’t stay at home.

2) We don’t wash/ doesn’t wash the family car.

3) Doris don’t do/ doesn’tdo her homework.

4) They don’t go/ doesn’t go to bed at 8.30 pm.

5) Kevin don’t open/ doesn’t open his workbook.

6) Our hamster don’t eat/ doesn’t eat apples.

7) You don’t chat/ doesn’t chat with your friends.

8) She don’t use/ doesn’t use a ruler.

9) Max, Frank and Steve don’t skate/ doesn’t skate in the yard.

10) The boy don’t throw/ doesn’t throw stones.

III. Hoàn thành các câu sau:

1) We ………………… handball at school. (not/ to play)

2) Laura ………………… her room. (not/ to clean)

3) Mark ………………… his homework. (not/ to do)

4) Susan and Jerry ………………… TV. (not/ to watch)

5) They ………………… at 6.30. (not/ to wake up)

6) You ………………… shopping. (not/ to go)

7) Mrs Smith ………………… a big box. (not/ to carry)

8) My brother ………………… English. (not/ to teach)

9) The teachers ………………… stories. (not/ to tell)

10) I ………………… in a plane. (not/ to fly)

………

Cập nhật thông tin chi tiết về Tổng Hợp Ngữ Pháp Và Bài Tập Tiếng Anh Lớp 7 Ngữ Pháp Và Bài Tập Tiếng Anh Lớp 7 Cả Năm trên website Pwqy.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!